Sveriges Rödkulleförening

- hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Medlemsstadgar

§ 1. Ändamål.


Föreningens ändamål är att verka för bevarande och naturlig utveckling av nötkreatur av svensk rödkullig ras.


Föreningens huvudsyfte är att befrämja avelsarbetet med rasen så att dess existens på lång sikt säkras samt vidare vara en garanti för att Rödkullans genetiska, produktionsmässiga och karakteristiska egenskaper bevaras. Arbetet skall ske genom dokumentation av rasens historia, forskning om dess särart och produktionsförutsättningar, organisation av avelsarbetet och stamboksföringen, rådgivning och stöd till djurägare som håller rasen samt information om rasen till myndigheter, organisationer, lantbrukare och allmänhet.


§ 2. Ort.


Styrelsen skall ha sitt säte i Dalarna eller vad som kommer i dess ställe.


§ 3. Medlemskap och rösträtt.


Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person, organisation och myndighet som vill stödja och verka för föreningens ändamål. Medlemskap berättigar, under förutsättning att årsavgift erlagts under det räkenskapsår som årsstämman redovisar, till en ( 1 ) röst vid ordinarie  föreningsstämma. I övrigt gäller för rösträtt att årsavgift skall vara erlagd senast ( 3 ) månader före föreningsstämma och då gäller rösträtten endast från punkten efter att ansvarsfrihet beviljats. Har medlem erlagt årsavgift mindre än tre ( 3 ) månader före föreningsstämma  äger han rätt att deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt.


Rösträtt vid andra medlemsmöte tillkommer medlem som senast tre ( 3 ) månader före mötet erlagt årsavgift. Övriga medlemmar har rätt att deltaga i förhandlingarna men ej rösta.


Medlem äger rätt att, vid ordinarie föreningsstämma och medlemsmöte, genom skriftlig fullmakt företräda högst tre ( 3 ) andra  röstberättigade medlemmar. Fullmakten skall, för att vara giltig, senast   före mötet överlämnas till föreningens ordförande.


§ 4. Uteslutning av medlem.


Verkar medlem i strid med föreningens ändamål, agerar till uppenbar skada för föreningen eller erhåller djurförbud av djurskyddsmyndighet har styrelsen rätt, att med omedelbar verkan, utesluta medlemmen.


§5. Styrelse.


Styrelsen skall bestå av minst tre / 3 / personer, varav en skall vara föreningens ordförande, samt minst en suppleant Ordinarie ledamöter utses för en tid av tre ( 3 ) år samt  suppleanter för en tid av ett ( 1 ) år. Mandattiden för ordinarie styrelseledamöter skall bestämmas sålunda att högst en tredjedel, upphöjt till närmaste heltal, avgår årligen. Tre ( 3 ) ledamöters närvaro krävs för att styrelsen skall vara beslutsmässig.


Det åligger styrelsen att i omedelbar anslutning till ordinarie föreningsstämma hålla konstituerande sammanträde varvid skall utses: vice ordförande, kassör vilken kan vara extern, sekreterare, firmatecknare samt ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter jämte en suppleant. Arbetsutskottet, som skall behandla löpande ärenden samt förbereda styrelsemötena, skall i sina beslut vara enhälligt. Om så ej kan ske skall ärendet hänskjutas till styrelsen.


Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna och suppleanterna minst åtta  / 8 / dagar före sammanträdet.


Ledamot är skyldig att snarast anmäla eventuellt förhinder till ordföranden.


Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe får närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.


§ 6. Föreningsstämma.


Föreningsstämma skall hållas varje år under tiden mars- augusti.


Kallelse till föreningsstämman, vilken skall tillställas medlemmarna senast tjugoen ( 21 ) dagar före stämman, skall ske genom information i tidningen Rödkullan. Kan detta ej ske skall skriftlig kallelse tillställas varje medlem. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden tas upp:


1.      Stämman öppnas.


2.      Fråga om stämmans behöriga kallande.


3.      Fastställande av röstlängd.                                                             Sid 1 ( 2 )


4.      Val av stämmoordförande.                                                               Sid 2 ( 2 )


5.      Anmälan av styrelsen val av protokollförare.                               


6.      Val av två  / 2 / justeringsmän.                                                     


7.      Styrelsens årsredovisning.


8.      Revisorernas berättelse.


9.      Fastställande av balansräkning.


10.  Fråga om ansvarsfrihet för räkenskapsförare och styrelsens ledamöter.


11.  Beslut med anledning av uppkommen vinst eller förlust.


12.  Bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer.


13.  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.


14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter.


15.  Val av föreningens ordförande bland styrelsens ledamöter.


16.  Val av revisorer och en suppleant.


17.  Val av ledamöter i valberedningen.


18.  Fastställande av årsavgift.


19.  Motioner.


20.  Övriga frågor.


21.  Stämman avslutas.


§ 7. Extra  medlemsmöte.


Extra medlemsmöte kan påkallas när behov föreligger. För beslut i styrelsen om extra möte erfordras enkel majoritet. Extra möte kan även påkallas av medlemmarna och begäran skall då biträdas av 1/3 av medlemmarna. Kallelse till medlemsmöte skall tillställas medlemmarna senast fjorton/ 14/ dagar före mötet.


§ 8. Stämmobeslut.


Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.


Vid omröstning i personval skall valet ske med slutna valsedlar. I övrigt godtas handuppräckning.


§ 9. Revision.


Föreningens förvaltning skall granskas av två (2) av föreningen utsedda revisorer.

Föreningens förvaltning skall granskas av två (2) av föreningen utsedda revisorer.

Räkenskaper, protokoll och andra handlingar, vilka lämnar uppgift om styrelsens förvaltning, skall senast en ( 1 ) månad före ordinarie föreningsstämma överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna åligger att senast en ( 1 ) vecka före stämman återlämna handlingarna till styrelsen


§ 10. Firma.


Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser.


§ 11. Valberedning.


Valberedning skall utses och bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Mandattiden är tre år varvid en ledamot nyväljs varje föreningsstämma. Sammankallande är den som suttit längst i valberedningen.


Valberedningen skall förbereda val inför nästa föreningsstämma. Styrelsen skall i god tid före föreningsstämman informera valberedningen om vilka i styrelsen som står i tur att avgå. Valberedningens förslag skall avlämnas till styrelsen senast en månad före föreningsstämman och utsändas till medlemmar tillsammans med kallelse.


§ 12. Motioner.


Motioner skall, för att behandlas på ordinarie föreningsstämma, vara styrelsen tillhanda senast en / 1 / månad före densamma.


§ 13. Stadgeändring och upplösning av föreningen.


Ändring av dessa stadgar samt eventuell upplösning av föreningen skall, för att vara giltig, beslutas på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Beslutet skall biträdas av minst 2/3 av mötesdeltagarna.