Sveriges Rödkulleförening

- hjälp oss bevara ett Svenskt kulturarv


Föreningen

Avelsföreningen för djurägare med rödkulla bildades år 1912. Efter sammanslagningen av rasföreningarna för rödkulla och fjällras till SKB (Svensk Kullig Boskap) år 1938, utgjorde rödkulleföreningen en avdelning inom SKB-föreningen. 1984 upphörde detta samarbete och föreningen Sveriges Rödkulleförening bildades. Arbetet har sedan dess i stort sett inriktats på att öka intresset för rasen i landet. Föreningen har under 1990-talet i samverkan med Jordbruksverket och Svensk Avel samlat och i genbank lagrat sperma från lämpliga handjur. Antalet rödkullor i landet och spermatillgången från olika tjurlinjer bedöms av föreningen nu vara så stort att någon import av västfinsk och västnorsk rödkulla inte längre är aktuell. Föreningen har beslutat att endast djur som är anslutna till officiell härstamningskontroll, vilken för vår del även benämns ”Huvudavdelningen av stambok för Svensk Rödkulla” skall ingå i Riksstambokenför rödkullor.


Medlemskontakt sker genom vår medlemstidning ”Rödkullan” vilken utkommer med 3 nr/år samt med vår hemsida


 


Identifiering och registrering av djur


Identifiering och registrering av djur skall ske enligt de regler som finns i Statens Jordbruks­verks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering avnötkreatur samt de kompletterande regler för härstamningsregistreringoch faderskapsbestämning som gäller för officiell kontroll.